ارائه خدمات مهندسی ژئوتکنیک
expand_more

هدف از این مطالعات، تعیین پارامترهای مورد نظر به منظور طراحی فونداسیون، سازه های زیرزمینی و زیرساخت ها و تخمین ریسک های ژئوتکنیکی، زیست محیطی، ژئولوژیکی و هیدروژئولوژیکی برای انسان و محیط می‌باشد. شرکت ساخت آزما با دارا بودن گواهینامه‌های معتبر و همچنین بر پایه فنی توان کارشنان خود خدمات مربوط ژئوتکنیک و آزمایش‌های مربوطه را مطابق شرح خدمات کارفرمای پروژه انجام‌ می‌دهد. انجام درست مطالعات ژئوتکنیک و ارائه پارامترهای فنی مورد نیاز برای هر پروژه ریسک‌های طراحی در سایت مورد نظر را آشکار می‌سازد.

برنامه عملیات مطالعات ژئوتکنیک به نحوی طرح ریزی ‌می‌شود که با صرف کمترین هزینه بیشترین اطلاعات حاصل شود. برای همین منظور  در پروژه‌های بزرگ مطالعات ژئوکنیک اکثرا در چند مرحله تا زمان کسب اطلاعات مهندسی کافی و قابل اطمینان از سایت توسط تیم ژئوتکنیک ساخت آزما انجام می ­شود. این مراحل عبارتند از:

  • شناسایی و مطالعات اولیه سایت
  • شناسایی و مطالعات تکمیلی با توجه ویژه به نتایج استخراجی مطالعات اولیه

مطالعات ژئوتکنیک عمدتا در 3 بخش کلی زیر انجام می‌گردد:

  • شناسایی‌ها و آزمایش‌های صحرایی
  • تعیین پارامترهای مکانیکی در آزمایشگاه
  • مطالعات دفتری و تهیه گزارش ژئوتکنیک
فهرست