نام پروژه   سد ورگر
تاریخ آغاز 1400
تاریخ پایان
متراژ حفاری   1113
مشخصات فنی

توضیحات:

12 آزمایش پرسیومتری- 101 آزمایش لوژان 130 آزمایش لفران – آزمایش دقت  زیاد در روند انجام عملیات و مطالعات پروژه سد ورگر- اخذ نمونه های خاک و سنگ دستنخورده در اعماق مختلف- انجام آزمایشات متنوع صحرایی و آزمایشگاهی در حوزه مکانیک خاک و مکانیک سنگ   انجام بیش از 2000 آزمایش آزمایشگاهی منحصر به فرد