نام پروژه  پروژه دریاچه نمک
تاریخ آغاز 1402
تاریخ پایان
متراژ حفاری 40
مشخصات فنی

توضیحات:

بررسی سه حوزه متفاوت ( خط لوله و تاسیسات)- بررسی نقشه های موجود و ارائه حداکثر داده ممکن از حفاری انجام شده- ارائه راهکار جهت افزایش اطمینان جهت جلوگیری از نشست لوله ها در طول زمان