نام پروژه  پروژه شوش
تاریخ آغاز 1401
تاریخ پایان
متراژ حفاری 50
مشخصات فنی 1  عدد آزمون برش برجا- آزمایش spt

توضیحات:

ارائه راهکار جهت اجرای پروژه با وجود 4 متر خاک دستی