نام پروژه  پروژه پیش تصفیه طرح آبرسانی گرمسار
تاریخ آغاز 1401
تاریخ پایان
متراژ حفاری 60
مشخصات فنی  آزمایش spt

توضیحات:

بررسی مشخصات  ژئوتکنیکی خاک تحت شرایط اشباع و بررسی وضعیت خورندگی زمین و ارائه راهکار