نام پروژه  پروژه مالک اشتر
تاریخ آغاز 1402
تاریخ پایان
متراژ حفاری 100
مشخصات فنی آزمایش spt

توضیحات:

ارائه راهکار با وجود 4 متر خاک دستی و ترک خوردگی دیواره های موجود