نام پروژه  پروژه پارک لجستیک چابهار
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
مساحت
مشخصات فنی

توضیحات:

در این پروژه به علت شیب زیاد زمین و ترانشه موجود و تمایل کارفرما به احداث هتل در کد های ارتفاعی بالاتر، محاسبات مربوطه به منظور بررسی پایداری ترانشه های موجود و همچنین طراحی لایه های خاک مسلح انجام پذیرفت. به منظور شناسایی دقیق زمین محل پروژه 10 گمانه در اعماق مختلف به روش نمونه گیری ممتد حفاری گردید به علاوه با عنایت به حفرات مشاهده شده در لایه ماسه سنگ و عدم اطمینان از استقرار پی بر روی لایه مذکور، آزمایش ژئوفیزیک GPR  جهت برآورد آنومالی های سطحی انجام پذیرفت.