شرکت ساخت آزما با داشتن نیروی فنی کار آزموده و تجهیزات به روز، انواع سیستم‌های حفاظت از گود همانند نیلینگ،…
ارائه خدمات تخصصی و اجرایی
مطالعات زمین شناسی و همچنین طیف طرح ویژه ساختگاه برای ساختگاههایی متشکل از آبرفت‌ها و همچنین طراحی سازه‌های بلند و…
ارائه خدمات زمین‌شناسی
یکی از مزیت های بسیار بزرگ روش جوشکاری که اهمیت آن را در صنعت زیاد نموده این است که جوشکاری…
ارائه خدمات مهندسی جوش
هدف از این مطالعات، تعیین پارامترهای مورد نظر به منظور طراحی فونداسیون، سازه های زیرزمینی و زیرساخت ها و تخمین…
ارائه خدمات مهندسی ژئوتکنیک
فهرست